Search
Close this search box.

Promyšlený filter management je zárukou kvalitního prostředí

Motto: Čisté ovzduší je esenciální potřebou nejen pro člověka, ale také pro funkční technologii výroby.

Správná volba filtračních materiálů

V OKIN FACILITY pohlížíme na tuto problematiku jako na komplexní balíček služeb, který nazýváme „FILTER MANAGEMENT“. Pilířem tohoto balíčku je správné zvolení filtračních materiálů. Pro filtraci nestlačeného vzduchu (vzduch proudící ve vzduchotechnice) jsou použity dva typy materiálů, které filtrují nečistoty. Jsou to materiály ze syntetického nebo skelného vlákna. Preferujeme syntetický materiál, protože má nejlepší poměr cena/životnost/kvalita a neuvolňuje částice skelných vláken, které jsou nezdravé pro dýchací soustavu člověka. Obecně se dá říci, že výrobci filtračních materiálů pracují se zhruba třemi typy vstupního materiálu a rozdíly jsou pak ve výsledném zpracování filtru jako takového. Filtrace nestlačeného vzduchu rozdělujeme na předfiltraci, filtraci a docílení laminárního proudění filtrovaného vzduchu. Předfiltrace má za cíl odloučit hrubé částice. Ne každý zákazník má tu výhodu, že jeho výrobní areál je umístěn na „zelené louce“. Velkým problémem pro kvalitu ovzduší může být prach, který je obvyklý například v blízkosti dopravních komunikací, staveb nebo zemědělských ploch. O předfiltraci se dá říci, že je levná a důležitá, protože její absence by vedla ke kontaminaci samotné filtrace, která je nákladnější. Do předfiltrace osazujeme materiály s certifikovanou odlučivostí v třídě G2–G4. Filtrace je nejdůležitější částí celé péče o přiváděný vzduch. Dle výrobce technologie zákazníka se o filtraci starají kapsové filtry, kompaktní filtry a nebo filtry panelové. Tyto filtry mají certifikovanou třídu odlučivosti částic v rozsahu F5 až F9. Následně mohou být dle potřeb výroby použity i vysoce účinné filtry typu HEPA nebo ULPA, a to i pro technologie s vysokou teplotou. Poslední částí filtrace je rovnoměrné rozprostření a směrování filtrovaného vzduchu s cílem zajistit laminární proudění filtrovaného vzduchu. Laminární proudění vzduchu je extrémně důležité pro superčisté zóny a lakovny, kde nesmí docházet ke vzduchovým vírům a rozdílnému proudění, které by mělo za následek vady ve finálním produktu zákazníka. K tomu se používají speciální stropní filtry s aplikovaným pojivem ve struktuře filtračního materiálu.

Odborná výměna, čištění a ekologická likvidace

Další položkou filter managementu je odborná výměna filtrace, odborné čištění filtračních komor a ekologická likvidace znečištěných filtrů. Výměna filtrů je prováděna dle řízené dokumentace. Hlavním a objektivním ukazatelem pro nutnost výměny filtru je jeho tlaková ztráta, což je ekvivalentem jeho zanesení, který je znázorněn přepočteným odporem na manometru konkrétní filtrační komory. Po vyjmutí znečištěných filtrů je nutné filtrační komoru vyčistit od kontaminantů a tím eliminovat kontaminaci nových filtrů. Výměnu filtrů a čištění filtračních komor provádějí vždy zaškolení zaměstnanci, kteří dobře vědí, na co si dát případně pozor. Životní cyklus každého filtru končí jeho ekologickou likvidací formou vysokoteplotního spálení dle normy ISO 14001.

Filter management

Komplexní péče v modelu „od kompresoru až po koncovou aplikaci“

Synergií s ostatní nabídkou služeb OKIN FACILITY a.s. je technologické čištění vnitřních ploch vzduchotechniky, osazení IoT technologiemi a laboratorní rozbor částic a kontaminantu. Pro technologické čištění vnitřních ploch vzduchotechniky používáme robotické tryskání suchým ledem se záznamem. Tato technologie umožní 100% odstranění kontaminantu v jakémkoli tvaru VZT, neboť se robotický systém umí lehce přizpůsobit. Nadstandardem k této službě je dokumentace – kamerový záznam pro zákazníka nebo kontrolu z patřičných kontrolních úřadů, kterou nařizuje legislativa. Pro zákazníkův komfort při práci s daty nabízíme nespočet senzorických systémů, které autonomně kontrolují důležité parametry ve VZT. Hlavními parametry jsou zejména: teplota, vlhkost, CO2, průtok a objem a počet a velikost částic. Tyto IoT senzory v mnohém nahrazují zaměstnance a autonomně přenášejí data zákazníkovi do jeho počítače. K online vyhodnocení a náhledu měřených hodnot se v rámci OKIN FACILITY využívá portál SARA.hub. V případě že dojde ke kontaminaci nebo anomáliím ve vzduchotechnice, zajišťujeme v naší akreditované laboratoři identifikaci kontaminantu a jeho zdroje. Pro identifikaci se používá makro/mikroskopie, fluorescenční analýza, spektrální analýza a mnoho dalších forem. Cílem je kontaminant vždy pojmenovat a ve spolupráci se zákazníkem zjistit jeho původ a zdroj eliminovat. Pro stlačený vzduch nabízíme komplexní péči o celý trakt v modelu „od kompresoru až po koncovou aplikaci“. Zejména se jedná o odlučování oleje, nastavení vysoušení, rosného bodu, tlaku a průtoku. I zde je pro nás velkou podporou osazení IoT senzoriky. Péče o filtraci veškerých tekutin je taktéž samozřejmostí.

Pro zákazníka nejsme jen pouhým dodavatelem, jsme partnerem

V rámci námi poskytovaného filter managementu je pro nás důležitý především transparentní přístup, spolupráce se zákazníkem a v neposlední řadě informace o novinkách v oblasti filtrace médií a jejich alternativách. Jedině tak dokážeme zákazníkovi dodat perfektní produkt – nejsme pouhým dodavatelem, jsme partnerem.

Lukáš Hruban, Business Development Manager v OKIN FACILITY

(Tento článek najdete také v časopise Facility Manager)

Další články

Hokejový fanda, majitel stovek knih a srdcař? To je Lukáš Bajgar

Lukáš zastává pozici Group Compliance Manager pro skupinu OKIN a současně je hlavní kontaktní osobou pro oblast ESG. To je skutečně široký záběr v rámci jedné pozice,...

Moderní facility management je plný technologií

Pokud se dnes řekne výraz moderní facility management, každý si může představit mnoho různých věcí. Někteří si představí i poměrně ne příliš „sexy“ obor, který se stará...

Co spojuje OKIN Facility a European Customer Synergy?

European Customer Synergy (ECS) je sdružení facility management poskytovatelů a evropský leader v oblasti těchto služeb s více než 400 pobočkami ve 41 evropských zemích....