Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OKIN FACILITY, a.s. a jejich dceřiných společností OKIN CLEANING CZ, s.r.o., OKIN INDUSTRY CZ, s.r.o., OKIN SECURITY CZ, s.r.o., OKIN ENERGO CZ, s.r.o. a LCC domácí péče, s.r.o., platné pro obchodněprávní vztahy nově vzniklé po 17.4.2015 Smluvní vztah, který vznikne nově po 17.4.2015 přijetím objednávky/smlouvy prodávajícím/poskytovatelem, se řídí v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jen „OZ“), Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti OKIN FACILITY, a.s. a jejích dceřiných společností OKIN CLEANING CZ, s.r.o., OKIN INDUSTRY CZ, s.r.o. a OKIN SECURITY CZ, s.r.o.,OKIN ENERGO CZ, s.r.o. a LCC domácí péče, s.r.o. (dále jen „OKIN“ nebo „objednatel“), které jsou připojeny k objednávce/smlouvě formou odkazu na webové stránky www.okin.eu.

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) upravují smluvní vztah založený objednávkou/smlouvou OKIN jako kupujícím/objednatelem, akceptovanou dodavatelem zboží/služby jako prodávajícím/poskytovatelem (dále též jen „prodávající“ nebo „poskytovatel“), i konkludentně (dodáním zboží/služby), a jsou nedílnou součástí tohoto smluvního vztahu.

1.2 Definice:

a) „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi OKIN a prodávajícím/poskytovatelem, včetně všech příloh a dodatků ke smlouvě a všech dokumentů, které jsou vysloveně stanoveny jako součást smlouvy. Za smlouvu se považuje v tomto případě i objednávka s přesnou definicí příslušných náležitostí mezi OKIN a poskytovatelem;
b) „Smluvní cena” znamená cenu, kterou má povinnost OKIN zaplatit prodávajícímu/poskytovateli podle smlouvy za řádnou a včasnou realizaci smluvních závazků. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, rozumí se, že cena je konečná za úplný předmět plnění, tj. obsahuje i clo, pojištění, dopravu, správní a jiné poplatky a náklady, jakož i cenu dokumentace a činnosti související. DPH bude účtováno v zákonné výši;
c) „Zboží“ znamená dodávku zboží definovaného OKIN v smlouvě v čase, kvalitě a na určené místo.
d) „Služba“ znamená poskytnutí služby, zhotovení určité věci/díla (pokud nespadá pod kupní smlouvu), její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti, vč. věcí, které poskytovatel k provedení díla opatřil;
e) „Související činnosti“ znamenají činnosti, spojené s poskytnutím služby, jako např. doprava, cestovné, instalace, odzkoušení/akceptační testy, jakož i další služby jako např. školení a jiné podobné závazky poskytovatele podle smlouvy;
f) “Akceptační testy” znamená zkušební běh, kterým poskytovatel po provedení určitého druhu služby prokazuje, že služba je řádně provedena, tj. způsobilost plnění z hlediska funkčnosti v souladu se smlouvou. Akceptační testy jsou zakončeny podepsáním protokolu o úspěšnosti jejich aplikace oběma smluvními stranami;
g) „Kontaktní osobou OKIN“ se rozumí pracovník OKIN, odpovědný za převzetí zboží, kontrolu plnění služby podle schválené smlouvy. Kontaktní osoba OKIN je zpravidla uvedena ve smlouvě, nebo na hlavičce objednávky.

1.2 Není-li v smlouvě či v těchto VOP stanoveno jinak, řídí se kupní smlouva mezi OKIN a prodávajícím ustanovením § 2079 a následujících OZ.

1.3 Není-li ve smlouvě, objednávce či v těchto VOP stanoveno jinak, řídí se smlouva o dílo, poskytnutí služby mezi OKIN a poskytovatelem ustanoveními § 2586 a následujících OZ.

1.4 Smluvní vztahy založené mezi OKIN a prodávajícím/ poskytovatelem se řídí ustanoveními obsaženými v níže uvedených pramenech v tomto pořadí: (i) ujednání obsažená v objednávce/smlouvě, (ii) ustanovení těchto VOP, (iii) ustanovení občanského zákoníku a obecně závazných právních předpisů.

2. Objednávka, uzavření smluvního vztahu

2.1 OKIN vyhotoví návrh na uzavření smluvního vztahu, ve které specifikuje požadavky na zboží/službu a jeho dodání/poskytnutí (dále též jen „objednávka“).

2.2 Smluvní vztah je uzavřen dnem, kdy je do OKIN doručeno přijetí objednávky, nebo uskutečněným plněním prodávajícím/poskytovatelem. V případě, že prodávající/poskytovatel nepřijímá celou objednávku, popř. ji upravuje, žádá upřesnění či k ní má výhrady, platí, že jde o nový návrh prodávajícího/poskytovatele. V případě, že OKIN souhlasí se změnami navrženými prodávajícím/poskytovatelem, odešle mu přijetí tohoto nového návrhu. Smluvní vztah je pak uzavřen dnem, kdy je prodávajícímu/poskytovatel doručeno přijetí jím navržených změn OKIN. OKIN dle § 1740 odst. 3 OZ výslovně vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou. Současně OKIN vylučuje ustanovení § 2093 OZ, tedy že bude možno bez souhlasu OKIN dodat větší množství zboží/služby.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Dodání zboží se uskutečňuje předáním zboží do OKIN v místě určeném ve smlouvě/objednávce nebo jiném dokumentu prodávajícího bez ohledu na to, zda-li je předává prodávající či jiný subjekt, např. dopravce.

3.2 V případě, že v objednávce nejsou specifikovány a požadovány další doklady k zboží, je prodávající povinen dodat doklady v rozsahu specifikovaném v tomto ustanovení.

3.3 Prodávající/poskytovatel poskytuje OKIN záruku za jakost po dobu dvou let od převzetí/poskytnutí zboží/poskytnutí služby, není-li v objednávce či jiném dokumentu poskytovatele stanovena delší záruční doba. Tato záruka se vztahuje i na vyměněné a opravené části díla. Záruka u opravených a vyměněných částí v délce dvou let běží od okamžiku provedení opravy nebo výměny na základě protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

3.4 OKIN nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jakmile je mu zboží předáno.

3.5 Poskytovatel prohlašuje, že zboží/služba, která je předmětem plnění smlouvy, nemá žádné právní vady.

3.6 Vlastnické právo a riziko škody na díle nebo jeho části, jestliže je do té doby měl/nesl poskytovatel, přechází na OKIN okamžikem jeho převzetí kontaktní osobou OKIN v místě, způsobem a za podmínek určených objednávkou/smlouvou.

3.7 Poskytovatel odpovídá za to, že služba poskytnutá podle smlouvy/objednávky:

 • je nové a nepoužité (pokud není ve smlouvě/objednávce výslovně uvedeno jinak)
 • odpovídá závazným technickým normám
 • má požadovanou, popř. právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru nebo váhu
 • splňuje požadavky či odpovídá platným právním předpisům České republiky
 • je bez materiálových, konstrukčních, výrobních, vzhledových, vzhledových či jiných vad
 • je způsobilé pro použití k určenému účelu
 • neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech v platném znění a poskytovatel plní veškeré požadavky ve smyslu tohoto zákona a zákona o obalech v platném znění (zejména předáním příslušného prohlášení)

3.8 Veškerá dokumentace a ostatní doklady, pokud není ujednáno jinak, jsou předkládány v českém jazyce.

3.9 Poskytovatel bude odpovědný za všechny škody v důsledku nesprávného balení při přípravě k odeslání zásilky.

3.10 Dodání/poskytnutí zboží/služby bude poskytovatelem splněno, bude-li předáno v termínu, v množství, v době, způsobem a v místě stanoveném smlouvou/objednávkou.

3.11 Pokud není doba předání ve smlouvě/objednávce určena, rozumí se dobou předání pracovní den (tj. pondělí – pátek), v časovém rozmezí 8:00 až 16:00.

3.12 Je-li zboží/služba předáváno/poskytována po částech, budou tyto považovány za uskutečněné (dokončené), jestliže byly předány/poskytnuty v souladu s podmínkami smlouvy, včetně veškeré dokumentace, které jsou uvedené v smlouvě.

3.13 Smlouva bude považována za splněnou, jestliže smluvené dílo, související činnosti a požadovaná nebo související dokumentace jsou předány v celém rozsahu, v souladu s podmínkami smlouvy.

3.14 Poskytovatel je povinen vyzvat OKIN nejméně 3 dny předem k převzetí díla nebo jeho části, a to formou stanovenou ve smlouvě/objednávce.

3.15 Dojde-li kdykoli během realizace smlouvy k situaci, kdy poskytovatel nebude schopen splnit zcela nebo částečně stanovené termíny včasného poskytnutí služby nebo jeho části, je poskytovatel povinen bezodkladně oznámit OKIN písemně tuto skutečnost, pravděpodobnou délku trvání a jeho příčinu.

3.16 OKIN je oprávněn odmítnout převzetí díla/služby nebo jeho části v případě, že:

 • Není předáno způsobem, v množství, v čase a v místě uvedeném ve smlouvě, pokud nebude ujednáno jinak
 • Předání není doprovázeno požadovanými dokumenty nebo tyto dokumenty nejsou kompletní
 • Předmět díla neodpovídá smlouvě
 • Služba vykazuje zjevné vady nebo obsah dodávky je poškozen

3.17 OKIN nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat a/nebo testovat dílo, zda splňuje podmínky smlouvy. Písemně oznámí poskytovateli totožnost zástupce, určeného k této činnosti.

3.18 Je možno provádět kontrolní činnost (inspekce/testy resp. přezkoumání procesů prostřednictvím zákaznických auditů) zaměstnanci OKIN u dodavatele, popř. za účasti zákazníka OKIN u dodavatele nebo jeho subdodavatelů, na místě určeném pro dodání a/nebo na konečném místě určení služby, nezbytné pro ověření, že nakoupený produkt (služba/výrobek) splňuje specifikace pro nakupování.

3.19 V případě, že některé kontrolované nebo zkoušené části služby neodpovídají smluvním podmínkám, nebo podmínkám stanovených normou ISO, bude OKIN oprávněn je odmítnout a poskytovatel je pak buď nahradí dílem odpovídajícím smluvním podmínkám, nebo provede bezplatně změny nezbytné k tomu, aby byly smluvní podmínky splněny.

3.20 Žádné z těchto ustanovení VOP nikterak nezprošťuje poskytovatele povinností vyplývajících ze záruky nebo jiného závazku podle ustanovení smlouvy.

3.21 Poskytovatel nepřevede na třetí osobu zcela ani zčásti závazky, nebo pohledávky své nebo svých subdodavatelů vyplývající ze smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu OKIN. Poskytovatel oznámí předem OKIN všechny subdodávky, které hodlá udělit dle této smlouvy a OKIN si současně vyhrazuje právo odsouhlasit subdodavatele a plnění jimi uskutečňované. Za plnění subdodavatelů poskytovatel odpovídá jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky, vzniklé při porušení smluvních závazků.

4. Platební podmínky a fakturace

4.1 Prodávající/poskytovatel se zavazuje vystavit a doručit na adresu OKIN GROUP, a.s., (OKIN CLEANING CZ, s.r.o., OKIN INDUSTRY CZ, s.r.o., OKIN SECURITY CZ, s.r.o., OKIN ENERGO CZ, s.r.o. a LCC domácí péče, s.r.o.) Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9 daňový doklad (fakturu), který bude mít náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a který dále musí obsahovat číslo smlouvy objednatele nebo objednávky a číslo zakázky objednatele. Cena za zboží/službu je splatná ve lhůtě 60 dnů ode dne vystavení daňového dokladu objednavateli, pokud není ve smlouvě/objednávce uvedeno jinak. Obchodní (smluvní) strany si výslovně vymiňují, že poskytovatel musí objednateli doručit fakturu do 7 kalendářních dnů od data zdanitelného plnění. Poskytovatel/prodávající nesmí fakturovat předmět plnění před datem uskutečnění zdanitelného plnění. Stane-li se tak, bude mu faktura vrácena a k takové faktuře nebude přihlíženo. Faktura bude dodavateli vrácena také v případech, když na faktuře nebude uvedené číslo objednávky Objednavatele a v případě porušení obchodních, fakturačních a platebních podmínek Objednavatele.

4.2 V případě vystavené objednávky činností na vyhrazených technických zařízeních typu: je poskytovatel povinen k vystavené faktuře přiložit:

 • montáže,
 • opravy,
 • revize a zkoušky,
 • je poskytovatel povinen k vystavené faktuře přiložit:
 • příslušné osvědčení Technické inspekce České republiky,
 • oprávnění Technické inspekce České republiky k činnosti v daném rozsahu,
 • kopii revizních zpráv,

4.3 V případě, že faktura prodávajícího/poskytovatele nebude mít náležitosti uvedené v předchozích bodech, není OKIN povinen cenu zaplatit a daňový doklad bude vrácen prodávajícímu/poskytovateli. V případě porušení výše uvedených obchodních, fakturačních a platebních podmínek nebo vrácení faktury, může OKIN účtovat prodávajícímu/poskytovateli administrativní poplatek ve výši 500 Kč. Nová lhůta splatnosti běží ode dne vystavení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

5. Podstatné porušení podmínek smluvního vztahu, odstoupení

5.1 Je-li OKIN dodáno zboží, které nesplňuje požadavky uvedené v objednávce/smlouvě, zboží poškozené, nepoužitelné či jinak vadné, považuje se to za porušení smluvního vztahu prodávajícím podstatným způsobem. V takovém případě je OKIN oprávněn dle své volby dodané zboží odmítnout nebo odstoupit od smluvního vztahu. Prodávající je v takovém případě povinen zboží převzít v místě dodání nebo zajistit jeho odvoz. V případě, že prodávající tuto povinnost nesplní, je OKIN oprávněn zajistit odeslání zboží zpět prodávajícímu na jeho náklady. Prodávající uhradí OKIN smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny zboží za každý den prodlení s řádným dodáním zboží. Jestliže prodávající neodstraní vady zboží v termínu daném smlouvou, jinak do 5 pracovních dnů, je povinen zaplatit OKIN smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny zboží za každý den prodlení.

5.2 Je-li OKIN předáno dílo, které nesplňuje požadavky uvedené v objednávce/smlouvě, dílo poškozené, nepoužitelné či jinak vadné, je-li poskytovatel v prodlení s poskytnutím služby, považuje se to za porušení smluvního vztahu poskytovatelem podstatným způsobem. V takovém případě je OKIN oprávněn odstoupit od smlouvy. Poskytovatel uhradí OKIN smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny služby za každý den prodlení s řádným poskytnutím služby. Jestliže poskytovatel neodstraní vady služby v termínu daném smlouvou, jinak do 5 pracovních dnů, je povinen zaplatit OKIN smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny služby za každý den prodlení.

5.3 Tímto ujednáním nejsou dotčena práva smluvních stran odmítnout zboží/službu nebo odstoupit od smluvního vztahu stanovená právními předpisy.

6. Podmínky poskytnutí služby

6.1 Poskytovatel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami dle platných právních předpisů. Dále poskytovatel v plné míře zodpovídá:
a) za dodržování hygienických, bezpečnostních, požárních předpisů, předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, příp. dalších, platných v souvislosti s poskytnutím služby,
b) za zajištění vlastního dozoru nad bezpečností práce a za zajištění vlastního dozoru u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy.
c) za upozornění objednatele a dalších osob na místě plnění na všechny okolnosti (rizika), které by mohly vést při jeho činnosti k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo dalších osob, či k ohrožení provozu nebo technologických zařízení v objektu – toto upozornění nezprošťuje poskytovatele povinnosti přijmout neodkladná opatření (o kterých bezprostředně informuje objednatele) k odvrácení těchto okolností.

6.2 S předpisy BOZP a PO, které se vztahují přímo k organizaci objednatele, bude seznámen zástupce poskytovatele v den předání místa plnění a tento je povinen s nimi prokazatelně seznámit všechny zaměstnance poskytovatele a jeho subdodavatelů.

6.3 Poskytovatel je povinen při poskytování služby dodržovat všechny další bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady poskytovatel.

6.4 Poskytovatel se zavazuje při poskytování služby počínat si tak, aby nedošlo k újmám a ke škodám na majetku objednatele či třetích osob.

7. Doručování smluvním stranám

7.1 Smluvní strany mohou pro vzájemný obchodní styk použít email, fax nebo poskytovatele poštovních služeb. Bez ohledu na místo dodání zboží/poskytování služby bude prodávající/poskytovatel doručovat OKIN písemnosti na adresu OKIN GROUP, a.s., (OKIN CLEANING CZ, s.r.o., OKIN INDUSTRY CZ, s.r.o. a OKIN SECURITY CZ, s.r.o., OKIN ENERGO CZ, s.r.o. a LCC domácí péče, s.r.o.), Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9.

8. Rozhodčí doložka

8.1 Všechny spory, které vyplynou z tohoto smluvního vztahu nebo se vztahují k jeho porušení, zrušení nebo neplatnosti, budou s konečnou platností rozhodnuty u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel, jediným rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Rozhodčí řízení bude vedeno v českém jazyce. Rozhodčím místem je Praha. Strany se zavazují, že toto rozhodnutí budou respektovat jako konečné.

9. Písemná forma

9.1 Změny smluvního vztahu uzavřeného mezi OKIN a prodávajícím/poskytovatelem mohou být provedeny pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, dodatků k objednávce/smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

10. Ochrana důvěrných informací

10.1 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které se při plnění anebo v souvislosti s plněním vyplývajícím ze smluvního vztahu dozví. Všechny takové informace jsou důvěrné povahy anebo představují obchodní tajemství.

10.2 Poskytovatel nebude, bez předchozího písemného souhlasu OKIN, publikovat nebo vyvíjet takové reklamní či obdobné aktivity, včetně tiskových zpráv nebo jiné další veřejné aktivity, které by byly dávány do přímé spojitosti se smlouvou, jejím předmětem, jménem OKIN, nebo by z takových aktivit mohla tato souvislost vyplývat či být odvozena.

11. Salvátorská klauzule

11.1 Stane-li se některé ustanovení smluvního vztahu neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smluvního vztahu platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení smluvního vztahu ustanovením jiným, platným/účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného/neúčinného.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 V případě rozporů mezi smlouvou/objednávkou a těmito VOP bude rozhodující znění
smlouvy/objednávky.

12.2 Tyto VOP jsou účinné od 17.04.2015 a uplatní se pro nové smluvní vztahy uzavřené mezi OKIN a prodávajícím/poskytovatelem počínaje tímto dnem.

V Praze dne 17.04.2015

OKIN FACILITY, a.s.
OKIN SECURITY CZ, s.r.o.
OKIN INDUSTRY CZ, s.r.o.
OKIN CLEANING CZ, s.r.o.
OKIN ENERGO CZ, s.r.o.
LCC domácí péče, s.r.o.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
 • Kde nás najdete?
 • Průmyslový park HARFA
  Poděbradská 540/26
  190 00 Praha 9

 • Další kontakty
AHOLD
Ball
ČEZ
Honeywell
JTI
Komerční banka (CZ)

Czech Republic,
člen skupiny Société Générale

 • FM a úklidové služby pro region PRAHA a region JIH (Jižní Čechy a Jižní Morava)
 • OKIN již poskytuje služby na jižní Moravě
 • OKIN FACILITY poskytuje služby od 1.10.2015
 • Smlouvy na dobu 3 let s opčním právem
 • Správa více jak 150 poboček
 • Komerční banka, a.s. vypsala výběrové řízení na nového dodavatele služeb facility managementu a úklidových služeb z důvodu uplynutí doby předchozího smluvního období.
 • Je zde několik hlavních důvodů pro úspěch společnosti OKIN ve výběrovém řízení:
 • Dobré podmínky při poskytování služeb
 • Nabídka opravdu inovativního řešení v porovnání s ostatními účastníky.
 • Dlouhodobý vztah na všech úrovních
 • Schopnost OKIN nabízet speciální řešení na míru splňující očekávání klienta týkající se organizační struktury, řízení služeb, atd.

Služby facility managementu

 • Služby pro zajištění komplexní správy: technická správa budov, správa revizí, odborných prohlídek a technické dokumentace, správa pasportů budov, zajištění oprav a úprav, havarijní služba, PO a BOZP, administrativní činnosti podporující bankovní provoz atd.

Úklidové služby

 • Vnitřní úklidy
 • Venkovní úklidy
 • Dodávky a doplňování hygienických prostředků
Mondelez (BG)
 • Dva výrobní závody – káva a čokoláda
 • 800 zaměstnanců
 • 30.000 metrů čtverečních
 • Spolupráce s OKIN FACILITY od února 2010
 • Malá smlouva pro úklidové služby ve výrobně kávy byla časem rozšířena a v současné době máme IFM smlouvu, která vyprší v roce 2017
 • Hodnocení kvality je zajištěno SLA & KPI
 • Mondelez měl několik dodavatelů pro různé FM služeb ( cca 30) + osoby samostatně výdělečně činné
 • Příliš mnoho lidských zdrojů bylo přiděleno na správu všech souvisejících FM služeb
 • Postupné začlenění nových služeb (s finančním přínosem pro klienta)
 • Na základě IFM řešení Mondelez snížil počet odpovědných osob na své straně
 • OKIN představil IFM možnosti v Mondelez továrnách v Bulharsku;
 • Technická správa budov a zařízení
 • Bezpečnostní služby
 • Terénní úpravy a péče o zeleň
 • Odpadový management
 • Prádelní služby
 • Cateringové služby- od srpna 2015
 • Pohotovostní služba, mobilní údržba 24/7
 • Úklid interiéru a exteriéru
 • Odklízení sněhu / zimní servis
 • Hubení škůdců
 • Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana
 • Interní pošta – od srpna 2015
Stop Shop (SK)

IMMOFINANZ Services Slovensko, s.r.o.

 • Komerční objekty
 • 6 objektů Stop Shop
 • 31 942 metrů čtverečních pronajímatelné plochy
 • 55 605 metrů čtverečních parkoviště a zeleně
 • Spolupráce s OKIN FACILITY začala 1.1.2013
 • Smlouva na 3 roky s možností prodloužení
 • Hodnocení kvality je zajišťována SLA
 • Žádné požadavky pro inventurní systém
 • Žádný systém pro záznamová zařízení u jednotlivých objektů
 • OKIN představil IFM rozsah
 • Úspěšně poradenství při ošetření zeleně
 • OKIN představil PSI, Help Desk
 • Rozšíření počtu objektů po výběrovém řízení
 • Krajinné úpravy a péče o zeleň
 • Technická správa budov a zařízení
 • Energetický management, dálkový monitoring spotřeby
 • Odpadové hospodářství, ekologické služby
 • Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana
 • Úklid interiéru a exteriéru
 • Odklízení sněhu / zimní servis
 • Pohotovostní služba, mobilní údržba 24/7
 • Bezpečnostní služby včetně vzdáleného řízení dispečerem
NIKE
Office Depot
Philip Morris
Unicredit
Významná finanční instituce (PL)
 • Celosvětově vedoucí společnost v bankovním segmentu
 • Mezinárodní smlouva přes ECS a CBRE
 • Obsáhlý úklid, denní služba, péče o zeleň
 • 4 kanceláře ve Vratislavi a 1 ve Varšavě
 • Přes 2000 zaměstnanců
 • 35.000 metrů čtverečních
 • Spolupráce s OKIN FACILITY začala 1. ledna 2015
 • 55 zaměstnanců OKIN
 • Klient si nebyl vědom stávajících postupů luxusnějších FM společností
 • Každá z 5 kanceláří řízena samostatně bez interakce & synergie
 • Neuspokojivá úroveň dodaných služeb
 • Místní poskytovatel služeb s nedostatečným čistícím procesem
 • Nesprávné pracovní smlouvy vyhýbající se zákonným srážkám
 • Nedostatek projektového vedení
 • Prezentace řešení uplatňující normy OKINU sloučené s požadovanými postupy
 • Nepřetržitá analýza
 • Konstrukce projektové organizační struktury a komunikační model zajišťující správné postupy řízení
 • Přechod projektu a aplikace procesů
 • Důkladné řešení každé aktivity
 • Komplexní správa všech míst
 • Snížení celkového počtu FTE umožňující zvyšovaní platů pracovníků v úklidu
 • Motivace a zvýšení produktivity ve všech oblastech služeb:
  • Úklid kanceláří
  • Denní služba
  • Čištění oken a hloubkové čištění
  • Odpadový management (běžné i důvěrné materiály)
  • Správa zeleně
  • Další technická údržba